Skolprogram för psykisk hälsa hjälper unga

Text:

Bild: Istockphoto

När Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, nyligen utvärderade den forskning som finns om program för unga som inriktas på att främja psykiskt välbefinnande, visade den att dessa har positiva effekter på barns och ungdomars psykiska hälsa. I utvärderingen undersöktes program som förmedlades till barn i förskolan eller skolan, men även till föräldrarna eller hela familjen, och fokus var unga upp till 18 år.

Programmen syftar till att stärka friskfaktorer snarare än att minska riskfaktorer för psykisk ohälsa, och utvärderingen visar att både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad. Exempelvis hade så kallade SEL-program, i socioemotionellt lärande, positiv effekt på ungas sociala kompetens. Och mindfulness-program förbättrade livskvalitet och motståndskraft, särskilt för flickor. De unga själva rapporterade att programmen gav dem bättre känslohantering och förmåga att hantera svårigheter och relationer.

SBU betonar att en dålig psykisk hälsa kan påverka barns skolprestationer negativt och att ofullständiga betyg från årskurs nio ökar risken för framtida psykosociala problem, varför det är angeläget med insatser som kan främja psykiskt välbefinnande.