Mer ångest vid adhd

Text: Redaktionen

Bild: Istockphoto

I en ny avhandling från Lunds universitet har neuropsykologen Pia Tallberg kartlagt hur barn med adhd utvecklas över tid och fokuserat på områden som inlärning, exekutiva vardagsfunktioner och känslomässiga funktioner.

Barnen som ingick i studien hade utretts och fått diagnosen adhd under åren 2011–2012. Av ursprungliga 137 barn deltog 111 av barnen i nya undersökningar tre år efter att de fått diagnosen och jämfördes då med en referensgrupp utan adhd.

Gruppen med adhd hade sämre kognitiva funktioner än kontrollgruppen. Det var också vanligare att de hade problem med ångest, inåtvänd ilska och depressioner. Ett annat viktigt resultat i avhandlingen var att barnen med adhd inte hade utvecklat sin verbala funktion i samma takt som kontrollgruppen – vilket i skolans värld ökar risken för att inte få godkända betyg, menar Pia Tallberg.

Hon hoppas och tror att de nya forskningsrönen skulle kunna bidra till fler riktade insatser. Dessutom menar hon att både adhd-symtomen och det psykiska måendet skulle kunna förbättras med
motion och fysisk aktivitet.