Hemarbete kan ge balans

Text:

Bild: Istockphoto

När Myndigheten för arbetsmiljökunskap förra året gjorde en översikt av internationell forskning om arbetsmiljö, hälsa och distansarbete – både före och under pandemin – kom de fram till följande: Före pandemin rapporterade de flesta en bättre balans mellan arbete och privatliv vid distansarbete, medan bilden under pandemin var mer komplex: I familjer med små barn påverkades balansen negativt enligt de flesta studier.

Just i Sverige var bilden dock den motsatta och speciellt svenska kvinnor var nöjda med att få arbeta på distans. Troligen spelar öppetförhållanden i skola och barnomsorg en viktig roll.

Under pandemin verkar hemarbetet också ha ökat produktiviteten för de flesta, men även andra faktorer spelade roll där, såsom att ha en egen arbetsplats i hemmet och huruvida man kunde upprätthålla bra kontakt med kollegor. Minskad produktivitet hörde å sin sida ofta ihop med (i de internationella studierna) hemmavarande yngre barn eller brist på arbetsuppgifter. Översiktsartikeln byggde på 43 studier publicerade mellan 2015 och 2021.