Bli bättre på att hantera negativ kritik

Hur kommer det sig att vi alltid minns den negativa återkopplingen, även om största delen var positiv? Tre forskare berättar om vår genetiska känslighet för kritik.

På utvecklingssamtalet lyfter chefen dina styrkor men så avrundas det med något som inte alls fungerar – och så börjar upplevelsen av misslyckande att mala och tar över.

Känner du igen dig? Inte så konstigt, att vara mer uppmärksam på negativa avvikelser har varit viktigt ur ett evolutionärt perspektiv. Att reagera med handling vid yttre hot, som till exempel rovdjur, har varit en nyckel till att undvika för tidig död och att kunna fortsätta reproducera oss.

– På ett kärnkraftverk är det exempelvis inte allt som faktiskt fungerar under dagen man behöver hålla koll på, utan på det som kan leda till fara. Det kallas negativity bias och är det naturliga för oss, säger Martin Hedesström, som är forskare vid psykologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Detta är djupt rotat för att skapa handling och förändring när situationen kräver och det har gjort människan framgångsrik, instämmer forskaren och psykoterapeuten Katja Lindert Bergsten vid Uppsala universitet:

– Vi är bäst på att känna rädsla eller skam och det är mycket svårare att få systemet att känna glädje och lugn. Men det är dessa känslor och reaktioner som har fått arten att överleva.

Hon menar att signalerna om att allt är bra är kortvariga medan uppmärksamheten på det potentiellt negativa är kronisk; forskning på ämnet visar att effekterna av negativa händelser sitter kvar längre än efter positiva.

Förlustaversion är ytterligare en faktor till att negativ kritik får starkast fäste, berättar Martin Hedesström.

– Forskning, av bland andra Nobelpristagaren Daniel Kahneman, visar att den känslomässiga reaktionen på det som upplevs som förlust är dubbelt så stark som vid en vinst. Så när vi får negativ feedback som inte är väntad tar vi den som en förlust. Fokus blir att försöka få bort förlusten, att fundera på vad som gick fel och vad som kan rättas till. Positiv återkoppling upplevs mer som en vinst när den är oväntad och visst blir man glad men det finns egentligen inget att använda den till, säger Martin Hedesström.

”Reaktionen på det som upplevs som förlust är dubbelt så stark som vid en vinst.”

Katja Lindert Bergsten pekar på ännu en evolutionär mekanism som spelar stor roll för känsligheten för negativ input:

– Vi är flockdjur som är beroende av varandra och det upplevs som jättefarligt att inte känna sig som en del av gruppen. En anpassning kan krävas, som att sluta skämta som jag gör eller en annan beteendeförändring som gör att de andra ska vilja vara med mig igen.

I de allra flesta fall i vardagen, när negativ kritik levereras av en kollega eller i ett kommentarsfält i sociala medier, handlar det sällan om livsfara men Katja Lindert Bergsten förklarar att det är svårt för oss att stänga av dessa grundläggande reaktioner som trots allt har fått människan att överleva.

Erik Rautalinko, även han psykologiforskare vid Uppsala universitet, håller med om att förklaringen till svårigheten att dämpa betydelsen av en negativ kommentar om exempelvis vår arbetsinsats har att göra med att de genetiska anlagen inte har hängt med i den snabba utvecklingen.

– I västvärlden har vi stor tolerans mot att vi är olika men det är som om vårt tankesystem inte tar hänsyn till det. Så när människor har en avvikande åsikt från gruppen, som känns viktig att stå för, tampas många ändå med rädslan att bli utesluten eftersom den sitter i ryggmärgen.

Att fästa sig vid negativ information gäller alla men det finns stora individuella skillnader, påpekar Erik Rautalinko.

– I vissa tvillingstudier har det framkommit att det finns en genetisk benägenhet att tolka information som mer negativ eller mer positiv än den faktiskt är. Och det existerar individuella skillnader som även beror på tillfälliga sinnestillstånd, som att vara på en tung plats i livet med depression eller sorg. Sådana tillstånd kan göra en person mer benägen att vrida neutral återkoppling till att tänka att den är negativt menad.

Vissa har väldigt lätt för att bortförklara misslyckanden som antingen andras fel eller yttre omständigheter, medan andra oftast skuldbelägger sig själv, bekräftar Martin Hedesström.

– Vi håller nästan alltid på med tricks för att få oss själva att må bättre i vardagen.

Dessutom kan intentionen och relationen med avsändaren av kritiken påverka hur vi tar emot den.

– Det ger ytterligare en facett i återkoppling på till exempel arbetsplatsen. På utvecklingssamtalet tar chefen upp fem punkter, varav en är negativ. Och då är det vanliga att vi fäster oss vid den, men utöver informationen involverar man även relationen man tror sig ha med avsändaren. Det kan bli en extra sårbar knorr om det kommer från en chef som jag upplever som ogillande, säger Erik Rauta-linko.

Trots det jobbiga med negativ kritik menar Katja Lindert Bergsten att det också kan upplevas som kontrollförlust att vara i harmoniska tillstånd. Att oro för att läget känns lite för bra kryper sig på, liksom tankar på att ett ”straff” kan vara att vänta när man sänkt garden.

– Tänk analogin att slå dig själv hårt på armen. Det gör ont men om någon annan oväntat slår dig lika hårt gör det mycket ondare. När du räknar med ett slag eller kritik är du bättre rustad för det än om du inte är beredd.

Psykologernas tips: Så hanterar du kritik

Var beredd på det värsta

Martin Hedesström:
”Lura dig själv att negativ feedback är utgångspunkten, även om det inte är så kul. Den känslomässiga reaktionen blir inte lika stark då. Och positiv feedback blir en bonus.”

Ha medkänsla med dig själv

Katja Lindert Bergsten:
”Försök vara självmedkännande när du reagerar negativt, eftersom vi är funtade till att fungera så. Vi är mysko djur som det är mer normalt för att vara ängsliga än harmoniska. Och det är tungt att dessutom behöva vara självkritisk för att man är självkritisk.”

Öva på SOAL

Erik Rautalinko:
”Öva på strategin Stop, Observe, Accept, Let go (SOAL). Stanna upp innan du agerar. Observera (vad sas och försök exempelvis återberätta till den som gav kritiken: ”jag uppfattar att det här var bra men inte detta”.) Acceptera och försök se vad du kan göra med kritiken, men försök också be om något positivt. Släpp taget – vilket kan vara det svåraste.”

Text: Anneli Olsson

Toppbild: Istockphoto