Den goda arbetsplatsen. Må bättre på jobbet med job crafting.

I och med att arbetsmarknaden förändras så förändras även riskfaktorer i arbetet. Under det senaste decenniet har det blivit vanligare att svenskarna anger att de har fått mer besvär till följd av arbetsstress och andra psykosociala faktorer på jobbet, än till följd av fysiskt belastande arbeten. Förändringen syns även i sjukfrånvarostatistiken.
 En god balans mellan arbetets krav och resurser är avgörande i alla de modeller som finns för att förklara hur arbetet kan bidra till psykisk hälsa. Att få till en god arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar och det får aldrig bli upp till den enskilde arbetstagaren att kompensera för brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Som individ kan man trots detta ofta förbättra sin arbetssituation. En arbetstagare kan på olika sätt forma sitt arbete så att det passar med hans eller hennes styrkor och passioner och bidrar till att man känner sig tillfreds och mår bra på jobbet. Det kan handla om vilka arbetsuppgifter man tackar ja eller nej till, att välja vilka arbetsmetoder man vill använda eller vilka kollegor man vill samarbeta med. Det kan även handla om hur man betraktar sitt arbete. Många arbeten har en uppenbar betydelse för andra människor och känns naturligt meningsfulla. I andra fall är det kanske svårare att finna en mening, och kanske är ens insatser en del av en längre kedja som i slutändan bidrar till något värdefullt. Att på detta sätt själv försöka påverka arbetets innehåll och betydelse kallas på engelska för job crafting, alltså att försöka skräddarsy sitt arbete inom givna ramar. Självklart är det lättare att ägna sig åt detta när det finns stor handlingsfrihet och i arbetssituationer som präglas av rimlig arbetsbelastning. Forskningen har dock visat att job crafting är något som människor ägnar sig åt inom en mängd olika yrkesområden. Meningen med begreppet är inte att flytta fokus från arbetsgivarens ansvar för en god arbetsmiljö, utan att uppmärksamma de möjligheter individen själv har för att påverka sitt arbete. Nedan listar vi tecken på en god psykosocial arbetsmiljö – och tips på hur du kan ägna dig åt just job crafting.

1 Ett gott ledarskap.Tycker du att du har en rak och öppen kommunikation med din chef? Upplever du att du och dina arbetskamrater blir rättvist behandlade när uppgifter fördelas, när lönen sätts och när det är dags för kompetensutveckling? Då har du säkert en chef som kan det här med arbetsmiljö, och som själv har en rimlig arbetssituation. Den chefen ger dig positiv återkoppling för goda insatser och vet att ett bra ledarskap gör att medarbetarna trivs. Och den chefen har säkert en chef som tänker på samma sätt. För den här sortens goda ledarskap genomsyrar ofta en hel organisation; som stöttar de enskilda ledarnas förmåga att vara tillgängliga och rättvisa.

Har du i stället en chef som är undvikande, alltför auktoritär eller kanske helt frånvarande? Ett sådant beteende kan vara ett tecken på att chefen själv har en alltför hög arbetsbelastning. Oavsett så behöver du be om ett samtal med din chef om vad detta får för konsekvenser i ditt arbete. Försök att vara så konkret som möjligt och beskriv konsekvenserna både för dig själv och för verksamheten. Ta vid behov hjälp av hr-specialister och/eller fackliga representanter.

2 Rimlig arbetsbelastning. Har du bara tillfälliga arbetstoppar, eller är de långvariga? Att ha korta intensiva toppar kan man i allmänhet klara av, men har du långa perioder av intensivt arbete kan det påverka din hälsa på ett negativt sätt. Då är det bra att få hjälp av sin chef med att prioritera. En bra chef stödjer dig i det, och ger dig tid att samtala med dina kollegor och att reflektera. Din arbetsgivare kanske också kan ta bort arbetsuppgifter? Andra alternativ kan vara att ge dig möjlighet till kompetensutveckling, eller sätta in mer folk på jobbet. För i en god arbetsmiljö ligger arbetsbelastningen på en rimlig nivå, både vad gäller mängden arbete och arbetsuppgifternas svårighet. Och det finns tid för raster och pauser.  

3 Inflytande över arbetet. Känner du att du får vara med och bestämma över ditt arbete? Kan du påverka hur dina arbetsuppgifter ska läggas upp, och när och var arbetet ska utföras? Är du delaktig i viktiga beslut? Då har du troligen inflytande över din arbetssituation, och du har en arbetsgivare som är medveten om vad som är en bra arbetsmiljö och som är mån om att du ska känna dig delaktig. I många arbeten är det svårt att påverka var och när arbetet ska göras – arbetsuppgifterna måste utföras mellan vissa tider och på en viss plats. Men kanske kan det ändå finnas visst utrymme att påverka hur arbetsuppgifterna utförs, med vilka arbetskamrater och i vilken ordning? Och kanske finns det utrymme att utföra vissa arbetsuppgifter på en annan plats, exempelvis hemifrån. Fundera över hur du skulle vilja ha det och lyft frågan.

4 Koll på vad som förväntas av dig. Vet du vad som förväntas av dig i ditt arbete och är ansvaret tydligt och rättvist fördelat på din arbetsplats? Har du ett tydligt mandat som matchar ditt ansvar för olika arbetsuppgifter? Vet du och dina arbetskamrater vilka målen för verksamheten är? Och är de tydligt formulerade och, inte minst, möjliga att nå? När det är så arbetar du i en tydlig organisation. Om inte så kan du uppmärksamma din chef på att målen med verksamheten behöver tydliggöras och diskuteras gemensamt på exempelvis en arbetsplatsträff, eller att du och chefen tar ett samtal om vad som förväntas av dig i ditt arbete.

5 Tillåtande arbetsklimat. Är det ett öppet klimat på din arbetsplats? Där alla kan komma till tals och bli lyssnade till, där det finns tillit både mellan arbetskamraterna och mellan chefen och medarbetarna? Strävar ni mot gemensamma mål? Känner du att du får uppmuntran, råd och avlastning när du behöver det? Många gånger går det att klara av ganska tuffa situationer så länge man känner stöd från sina kollegor och sin chef. Detta är särskilt viktigt för dig som arbetar med höga emotionella krav där möjligheterna till gemensam reflektion kan underlätta arbetssituationen. Präglas din arbetsplats av ett arbetsklimat som bygger på förtroende, gemenskap och samarbete så motverkar det känslan av utanförskap och bidrar till att du mår bra på jobbet!


Lisa Björk är doktor i arbetsvetenskap, och Kristina Holmgren är professor i arbetsterapi vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Gunnel Hensing är de redaktörer för Psykisk hälsa i arbetslivet (Studentlitteratur).

Text:

Toppbild: Simon Bailly