Ett nytt ljusare ledarskap

Har den psykopatiska chefen spelat ut sin roll? Svenska psykologiforskare presenterar en ledarteori som bygger på etik, omtanke och medlidande i stället för narcissism och machiavellism.

Inom akademin och bland vissa företagsledare tycks det finnas en fascination över ledare som bär drag av machiavellism (amoralitet), subklinisk narcissism (själviskhet) och subklinisk psykopati (likgiltighet) – det som inom forskningen benämns som det mörka ledarskapet, the Dark triad. Dessa ledare utmärker sig genom att vara amoraliska, kyliga och likgiltiga inför andras känslor och behov. Med hårda nypor styr de mot uppsatta (i huvudsak ekonomiska) mål och skyr inga medel för att nå framgång och beundran. Priset för denna framgång betalas oftast av kränkta medarbetare som sjukskriver sig eller väljer att lämna arbetsplatsen i ren förtvivlan.

Nyligen publicerade vi en alternativ ledarteori som motbild till detta mörka ledarskap; the Bright triad of mindful leadership, det ljusa ledarskapet. Med avstamp i buddhismen och den positiva psykologin vill vi i teorin lyfta fram mindfulness samt tre centrala relationsbärande och relationsbyggande egenskaper hos ledare – nämligen etisk medvetenhet, kärleksfull omtanke och medlidande. Det grundläggande villkoret för det ljusa ledarskapet är att vara närvarande i nuet genom att medvetet uppmärksamma det relationella perspektivet. Att se ledarskapet som en relation mellan ledare och den som leds, där mötet bärs fram av de tre nämnda egenskaperna.

Det ljusa ledarskapets tre egenskaper

1. Etisk medvetenhet (som motpol till amoralitet, machiavellism)

Etisk medvetenhet handlar om att följa sin etiska kompass genom att inte involvera sig i oegentligheter. Inom buddhism finns 217 etiska påbud som en rättrogen buddhist förväntas följa. Fem av dessa är centrala: inte döda, inte stjäla, inte missbruka sex, inte missbruka tal, inte missbruka alkohol och droger. Betraktat ur ett sekulärt perspektiv kan dessa påbud tyckas långsökta, men så behöver det inte vara.

Även om det första budet kan uppfattas som högst osannolikt bland ledare i allmänhet så förekommer det. Enligt US Bureau of National Statistics är 10 procent av ledares dödsfall relaterade till mord. Inte sällan utförda av kränkta medarbetare som i ren förtvivlan över att ha mist sitt jobb väljer denna destruktiva utväg. En ljus ledare lever i stället efter den åttafaldiga vägens rätt handling, alltså att inte skada andra.

Att ta med sig saker och ting som hör till arbetsplatsen är liktydigt med stöld. Men att stjäla kan även inbegripa andras idéer och förslag. En mörk ledare drar sig inte för att ta äran av andras mödor och framarbetade förslag. En ljus ledare lever i stället efter det gamla talesättet ”ära den som äras bör”, med tal och handlingar som inte skadar eller förminskar andra.

Att inte missbruka sex betyder att som ledare inte utnyttja sin överordnade ställning genom att inleda sexuella relationer med anställda. Hos såväl före detta presidenter, politiker och tjänstemän förekommer denna sorts relationer som många gånger skadar inte bara de involverade personerna, utan även verksamheten. I en studie om mörka ledare (män) från 2020 konstaterar brittiska forskare att sexuellt tvång brukas mer bland dessa (mörka) män än bland andra grupper av män. Återigen kan vi erinra att den ljusa ledaren leds av rätt handling, vilket även inbegriper att inte begå klandervärda sexuella handlingar.

Att missbruka tal, att skvallra, är sorgligt nog vanligt på arbetsplatser. Både ledare och ledda talar ibland illa om varandra. Det förkommer ryktesspridningar och ibland förtal som sårar och skadar. Bland mörka ledare, som ofta är manipulativa och charmiga, förekommer förtal och baktal av andra så länge ändamålen helgar medlen. I kontrast till mörka ledares missbruk av tal väljer den ljusa ledaren att avstå från skvaller, förtal och lögner.

Ett annat trist kapitel som drabbar många oskyldiga är förekomsten av alkohol och droger. Som ledare representerar man sitt företag/verksamhet. Vid möten, konferenser och resor serveras alkohol ofta frikostigt. Ibland används alkohol och droger också som självmedicinering och som ett sätt att hantera all den press, stress och krav som en ledare kan uppleva. En ljus ledare uppträder som ett gott exempel genom att avstå från alkohol och droger. Med allt detta sagt vill vi dock framhålla att det mörka ledarskapets utövning inte är begränsat till de exempel vi tagit upp här utan ofta kan ta sig andra mindre extrema och mer subtila uttryck med lika destruktiva följder.

2. Kärleksfull omtanke (som motpol till själviskhet, narcissism)

Kärleksfull omtanke är en del av en meditationsform i buddhismen som kallas metta. Att praktisera metta är ett sätt att komma i kontakt med sig själv och med andra. Det handlar om att sända kärleksfulla tankar till både sig själv och andra människor, även ovänner. På detta sätt stärks den empatiska förmågan hos den ljusa ledaren vilket spiller över till andra som leds. Mörka ledare saknar denna förmåga till inkänning, eftersom de drivs av självkärlek som gränsar till storhetsvansinne. Så länge de matas med beundran och bekräftelse är allt väl, men vid ifrågasättande och konfrontation skyr de inga medel för att inte tappa sin svaga självkänsla. De agerar aggressivt, kränkande och med långsinthet.

Att i stället handla med ett varmt sinnelag är kännetecknande för det ljusa ledarskapet. Kärleksfull omtanke handlar om att vara öppen och inkluderande gentemot alla levande varelser. Det innebär att se bortom olikheter och i stället erkänna den gemensamma mänskligheten som förenar oss alla. Kärleksfull omtanke innebär att visa godhet och generositet gentemot sig själv och andra. Det senare nämnda visar sig i en vilja att stödja andra människor utan förväntan att få något i retur. Ljusa ledares relation till andra präglas av ett jag-du-förhållande, en sådan relation utmärks genom att det finns en ömsesidig respekt där båda är lika viktiga i mötet. Sådana möten skapar socialt hållbara relationer på arbetsplatsen.

3. Medlidande (som motsats till likgiltighet, psykopati).

Medlidande i sin buddhistiska kontext är något som går bortom empati genom att omfatta alla levande varelser. Denna egenskap hos ljusa ledare är en förmåga att se bortom alla svagheter och tillkortakommanden som man möts av. Den romerske författaren Terentius (195 f.Kr – 159 f.Kr) har fångat denna egenskap träffsäkert: ”Jag är människa: inget mänskligt är mig främmande”. Annorlunda uttryckt; att känna och ha överseende med svaghet. I den buddhistiska läkaretiken heter det att man ska känna medlidande och barmhärtighet med alla levande varelser. Låt vara att denna etik skjuter över målet i vårt sekulariserade land. Men tanken om att värna om allt levande ligger ändå i linje med att värna om vår planetära överlevnad. Det rör sig om ett starkt och ljust ledarskap som sätter klimatet före ekonomin, omsorg före likgiltighet och varmt sinnelag före ett kallt.

En ljus ledare har alltså förmågan att reflektera över och agera i enlighet med ett antal grundläggande etiska principer och värderingar, sprungna ur buddhismens åttafaldiga väg. Det innebär att som ljus ledare vara medveten om de potentiella konsekvenserna av hur man handlar men inbegriper även att visa hänsyn och respektera medarbetares rättigheter i en rad olika hänseenden. Den ljusa ledaren överväger konsekvenserna av sina beslut och strävar efter att göra det som är moraliskt rätt, även om det ibland kan vara svårt eller obekvämt. En ljus ledare har, i kontrast till den mörka ledaren, ett moraliskt samvete och lever på ett sätt som gör hen till en förebild för andra. Genom att upprätthålla etisk medvetenhet, kärleksfull omtanke och medlidande menar vi att en ljus ledare skapar en positiv och hållbar arbetsmiljö genom att bygga förtroende och främja etiskt handlande hos sina medarbetare.

Med denna artikel och vår alternativa ledarteori hoppas vi kunna påverka ledare, men även de som arbetar med rekrytering av chefer till olika verksamheter, att omvärdera ogrundat omhuldade (mörka) ledaregenskaper för att möta alltmer trängande krav på hållbar samhällsutveckling. Vi ser fram emot diskussioner om hur förutsättningar kan skapas för att realisera visionen om det ljusa ledarskapet.

Håkan Nilsson är lektor i psykologi och Ali Kazemi är professor i psykologi, båda vid Högskolan Väst.

Artikeln The bright triad of mindful leadership: An alternative to the Dark Triad of leadership har publicerats i tidskriften Psychology of Leaders and Leadership som utges av det amerikanska psykologförbundet (APA).

Text: Håkan Nilsson och Ali Kazemi

Toppbild: Jens Magnusson