Därför älskar vi astrologi

Forskarna förklarar varför vi låter något så ovetenskapligt som stjärnorna bestämma över viktiga livsbeslut.

Cassandra, 28, ska snart gifta sig. Datumet är noga utvalt: planeterna står rätt, månaden är i ett vattentecken, eftersom både hon och hennes pojkvän är födda i vattentecknen fisk och skorpion – och det är nymåne.

– Nymånen står för att relationer blomstrar. Under månader i vattenelementet är det också ofta mer spirituella och själsliga energier i omlopp, säger hon.

Skorpionen Cassandra har alltid varit intresserad av astrologi och för omkring åtta år sedan började hon läsa in sig. Hon ställde sitt ”birth chart”, ett personligt horoskop som tittar på ens stjärntecken samt hur solen, månen och planeterna stod vid tiden för ens födelse. Det blev en aha-upplevelse. Inte minst för att månen stod i vädurens tecken när hon föddes.

– Det innebär att jag har ett hetsigt känsloliv. Det har jag alltid haft och jag har tyckt att det varit jobbigt eftersom andra omkring mig inte är så. Jag har undrat om det är något fel på mig, men när jag såg min chart förstod jag varför jag är som jag är.

Hon följer planeternas rörelser inför större livshändelser och ser om det är läge skriva på ett avtal, flytta eller byta jobb. Inför 2024 har hon följt hur planeterna kommer att röra sig genom olika stjärntecken under året.

– Det ser ut att bli ett rätt fint år, lite svårt ekonomiskt men kärleksmässigt ska det vara bra. Sedan brukar jag också kolla hur planeterna står om jag känner mig energimässigt konstig, alltså deppig eller ångestladdad utan att jag förstår varför, för att få svar på vad det handlar om.

En stor marknad

Cassandra är inte ensam. I den nationella SOM-undersökningen 2023 ansåg 22 procent av de tillfrågade kvinnorna och 7 procent av männen att det finns människor som kan förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser, till exempel genom horoskop. Intresset för astrologi har också ökat på senare år, enligt flera studier. Marknadsundersökningsföretaget Allied Market Research rapporterar även att värdet av den globala astrologiindustrin, till exempel astrologer som erbjuder konsultationer online, ökade från 2,2 miljarder dollar år 2018 till 12,8 miljarder dollar år 2021. Värdet förväntas stiga ytterligare till 22,8 miljarder år 2031.

Stjärnornas popularitet hänger ihop med människans behov av att se mönster i tillvaron, menar Petri Kajonius, docent i personlighetspsykologi vid Lunds universitet.

Mönster som vi sedan använder för att göra världen så lite kaotisk som möjligt.

– Astrologi är ett utslag av människans grundproblem; vi har ingen aning om vad vi gör och det är kaos överallt. Vi försöker skapa ordning med alla tillgängliga medel och letar efter tecken för att förstå vilka vi är och hur vi fungerar, säger han.

I detta kaos levererar astrologin ett perfekt psykologiskt teoripaket som, trots att det inte finns någon vetenskaplig evidens, gör gällande att stjärntecken och planeter kan ge den önskade informationen:

– Jaha, du föddes i mars, ja men då är du fisk och då är du lite smidig och simmar med strömmen. Det är exakt den typen av information som vi människor vill ha för att kunna fungera så socialt skickligt som möjligt i den här världen.

När människor inte får existentiella svar från vetenskapen kommer astrologi och andra nyandliga
idéer in och fyller det tomrummet. Foto: Istock

Det har gjorts en del psykologisk forskning om tron på paranormala fenomen, där astrologi ingår. Enligt forskningsöversikten Fixating on the future – an overview of increased astrology use från 2022 har människor med paranormala föreställningar ofta en sämre förståelse av slumpmässighet och orsakssamband än de som inte tror på dessa fenomen. De tenderar också att använda ett intuitivt snarare än ett analytiskt tänkande, det vill säga att de går på instinkt och fattar beslut snabbt baserat på en automatisk kognitiv process.

Ju mer utbildade människor är desto mindre benägna är de också att tro på astrologi. I sin studie Even the star thinks I’m superior undersökte Petri Kajonius hur personlighetsdrag kommer in i bilden. 264 personer deltog i en webbenkät som visade att narcissism hade starkast koppling till tron på astrologi. Narcissism handlar ofta om att ha en självcentrerad världsbild, enligt Petri Kajonius.

– Tron på att hur stjärntecken långt ut i galaxen står skulle ha någon effekt på mig som individ kräver en känsla av viktighet. Tron att planeters och stjärnors positioner skulle ha med mig att göra kräver egocentrism.

De personer som trodde på astrologi hade också uppfattningen att det finns vetenskapligt stöd för denna. Deltagare som presterade sämre på studiens intelligenstest var även de mer benägna att tro på astrologi.

– Om du inte riktigt har kognitiva förutsättningar för att hålla på med abstrakta modeller och vetenskap samt ta del av svåra artiklar och liknande, då blir det mer naturligt att intressera sig för källor som är enklare och mer serverade.

Personlighetsdrag kopplade till astrologi

Studien visade också en liten men icke-signifikant koppling till personlighetsdraget öppenhet. Öppenhet är enligt tidigare forskning relaterat till en tro på paranormala fenomen, men samtidigt korrelerar personlighetsdraget med intelligens och hög utbildning.

– Jag tror de två aspekterna av öppenhet tog ut varandra i vår studie, att vi har människor som tror på astrologi på grund av sin öppenhet men också personer som på grund av sin öppenhet är så utbildade att de inte tror på astrologi – och då slutar det med en svag korrelation.

Petri Kajonius ser inte människors tro på astrologi som särskilt problematisk.

– Det är naturligtvis bra att ha en validerad världsbild som är testad och som går att replikera. Samtidigt måste man ha respekt för människors olika verkligheter, det verkar som en del blir hjälpta av det här och då fyller det kanske en funktion för folkhälsan, säger han.

Pehr Granqvist är professor i psykologi vid Stockholms universitet och har skrivit boken Tryggare kan ingen vara? (Fri tanke 2023), om andlighetens psykologi. Även han menar att astrologi framför allt fyller människans behov av kontroll i en osäker tillvaro. Samtidigt är astrologi något hemlighetsfullt och kittlande – som också ligger på betryggande avstånd från en själv.

– Man behöver inte riktigt ta ansvar för att man är som man är utan det står skrivet i stjärnorna. Man kan också undvika att lokalisera ansvar eller förklaringar till föräldrar eller genetik, säger han.

Foto: Istock

Forskningen pekar på att tron på astrologi och andra trosuppfattningar ökar när individer och samhällen är utsatta för stress eller hot. Pehr Granqvist menar att vi lever i en obehaglig tid där människor befinner sig under akuta nivåer av stress och osäkerhet på grund av allt från klimatkrisen till pandemin och stora internationella krig.

– Hoten kommer från alla håll, de är existentiella och omöjliga för den enskilde att kontrollera. Det skapar djup otrygghet och ökar människors behov av kontroll.

Han är dock osäker på hur stor del av det ökade intresset som handlar om att folk faktiskt tror på stjärnornas makt över våra liv. Omkring sig ser han många unga, smarta människor som plötsligt plockar fram ett horoskop eller en tarotkortlek.

– Det verkar troligt att det är en subkulturell, estetisk grej som blivit trendig i vissa kretsar. Detsamma kan sägas om religion; det är en protestantisk föreställning att religion kretsar kring vad man intellektuellt tror på, men det handlar lika mycket om andliga erfarenheter och att ha en social gemenskap.

Om människor däremot tror bokstavligt på astrologi och rättar sina liv därefter är det illavarslande, tycker han.

– Det kan betyda att man tar stjärntecknen på så stort allvar att man blir den person som de säger att man ska vara, istället för att ta ansvar för sitt eget liv.

Sverige är också ett väldigt sekulariserat land, fortsätter Pehr Granqvist. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet trodde bland andra filosofen Karl Marx och psykoanalysens fader Sigmund Freud starkt på den så kallade sekulariseringstesen. Idén var att moderniseringen och vetenskapen driver undan tron på religion och övernaturliga fenomen vilket leder till att människor blir mer rationella och evidensbaserade i sitt förhållningssätt till livet och världen.

– Men det har inte riktigt hänt. Mycket på grund av att vetenskapen inte är rustad för att fylla den funktionen.

Kvinnor är mer nyandliga än män

Pehr Granqvist berättar att religionen ger förklaringar till varför man är som man är, guidning i hur man bör leva sitt liv och sätter in en i ett kosmiskt skeende som innebär att livet är meningsfullt och döden inte är slutet. När vi lämnar religionen bakom oss uppstår ett existentiellt tomrum.

– Där är den vetenskapliga världsåskådningen inte mycket att hålla i handen, den handlar inte om meningsfrågor och existentiella frågor. När människor inte får existentiella svar från vetenskapen kommer astrologi och andra nyandliga idéer in och fyller det tomrummet.

Samtidigt pågår en individualiseringstrend där västvärlden rör sig från att värdera objektiva sanningar definierade av vetenskapliga institutioner till att alltmer kretsa kring individen och subjektiva uppfattningar.

– Astrologi ligger i linje med det, det är upp till var och en att avgöra vad man ägnar sig åt utifrån sin subjektiva upplevelse av vad som känns meningsfullt.

Att det är vanligare att kvinnor tror på astrologi tror Pehr Granqvist beror på traditionella könsroller.

– Kvinnor går generellt mer i kyrkan, läser mer religiösa skrifter och har en mer utvecklad andlighet än vad män har.

Att astrologin saknar vetenskapligt stöd tar 28-åriga Cassandra med ro. För henne räcker det med att den har funnits i tusentals år, astrologin uppstod i Mesopotamien omkring 2 000 år före vår tideräkning. Hon upplever att hon får sin dos vetenskap på jobbet, som sjuksköterska är allt hon gör evidensbaserat.

– Jag behöver både det vetenskapliga och det spirituella, och har hittat en fin balans. Jag är medveten om att astrologi är ett sätt att finna trygghet och mening i livet. Men jag mår bra och blir trygg av det, och det skadar ingen annan, säger hon.

I sitt jobb inom sjukvården upplever Cassandra att människor ofta blir mer andliga när de blir svårt sjuka. De börjar fundera över varför de är här på jorden, vad de gjort med sitt liv och vad som händer efter döden.

– Vetenskapen kan inte besvara de frågorna och jag tror att det är därför religioner och andra trosföreställningar lever kvar; vetenskapen kan inte göra en människa trygg på samma sätt som andligheten kan.

DET HÄR ÄR ASTROLOGI

● Astrologi är en lära som menar att himlakropparnas rörelser är nära sammankopplade med händelser på jorden samt med människors öde och personlighet. Genom att studera stjärnor, planeter, solen och månen menar man sig kunna förutsäga framtiden.

Astrologi utgår från zodiaken, eller djurkretsen, som delar in himlen i tolv stjärntecken: stenbocken, vattumannen, fiskarna, väduren, oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, jungfrun, vågen, skorpionen och skytten. Ett horoskop ställs utifrån hur planeterna, solen och månen stod i förhållande till stjärntecknet när en person föddes och används för att förutsäga karaktärsdrag och viktiga händelser.

● Astrologin uppstod i Mesopotamien omkring 2 000 år före vår tideräkning. Under det nyassyriska riket, år 911–609 före vår tideräkning, fick den en viktig plats. Vid hoven fanns astrologer som studerade himlen och skrev rapporter till kungarna med tolkningar av himlakropparnas rörelser och rekommendationer om ritualer och andra procedurer för att undvika potentiellt negativa förutsägelser.

● Astrologi var länge nära sammankopplat med astronomi och ansågs vara en vetenskap. Från början av 1300-talet lärdes astrologi ut som en viktig del av naturvetenskapen vid stora universitet i bland annat Paris och Bologna. Astrologin försvann från naturvetenskapen under 1600- och 1700-talet, då Västvärlden övergav den geocentriska världsbilden, enligt vilken jorden är universums mittpunkt.
Många har dock fortsatt vara intresserade av astrologi. Under första halvan av 1900-talet använde till exempel psykiatern Carl Jung horoskop som ett diagnostiskt verktyg.

Källor: Jung on Astrology 2017, Religion Compass 2019, Stockholms Observatorium och The Cambridge History of Science 2008.

Text:

Toppbild: Istockphoto