”Det är inte bara unga tjejer som har borderline”

Sophie Steijer vill nyansera diagnosen Emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

Text:

Bild: Christina Teuchler

Borderline, eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom, som det också heter, är en diagnos som är såväl skambelagd som missförstådd. Det menar Sophie Steijer, som är psykiatriker, psykoanalytiker och psykoterapeut. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med människor med personlighetssyndrom.

– Att ha emotionellt instabilt personlighetssyndrom innebär att man har svårigheter i nära relationer, med känslostyrning och sitt beteende, säger hon.

– Men man ska komma ihåg att det finns olika grader, man kan ha borderline och ändå fungera helt ok. Men ofta har personerna svårigheter i umgänget med andra, i sina relationer eller på jobbet.

Många kopplar ihop diagnosen borderline med unga kvinnor med självskadebeteende, vilket Sophie Steijer menar är en förenklad bild av den komplexa diagnosen:

– Resultatet av studier tyder på en ganska jämn fördelning mellan könen. Men jag tror att män kanske blir feldiagnosticerade. Mer forskning behövs.

Orsaken till problematiken, som beräknas finnas hos mellan 1,5 och 6 procent av befolkningen i stort, verkar vara en kombination av arv och miljö.

– Troligtvis handlar det om en individ med hög sårbarhet som växer upp i en otrygg omgivning. Att på olika sätt ha upplevt omsorgssvikt är en tydlig risk. Och att växa upp utan tillräcklig omsorg, det drabbar ju både flickor och pojkar.

Även självskadebeteenden, som är en vanlig del av symtombilden, kan se olika ut och ta sig olika uttryck för män och kvinnor.

– Det kan röra sig om allt ifrån att missbruka alkohol till att skära sig själv. I grund och botten verkar det handla mycket om ilska och den kan riktas antingen mot den egna personen eller mot andra, säger Sophie Steijer.

Hon poängterar att det också finns hjälp att få.

– Det är delvis därför jag skrivit boken, för att visa på det hoppfulla och att det faktiskt är behandlingsbart. Det finns några olika behandlingsmodeller som visat sig vara effektiva. Den mest kända är DBT, dialektisk beteendeterapi, där man arbetar i team och patienten får terapi både individuellt och i grupp.