Depression. Pdt kan hjälpa varannan ung person

Text:

Bild: Istockphoto

Depression och ångest är de vanligaste psykiska problemen i tonåren.

– Det behövs fler bra behandlingsalternativ för ungdomar som mår dåligt, säger psykologen och psykoterapeuten Björn Philips, docent vid Stockholms universitet.

Han är huvudansvarig för forskningsprojektet Erica (early internet-based interventions for children and adolescents), som utvecklar och undersöker effekten av psykodynamisk internetterapi. 

Tecken på de­p­ression

1. Nedstämdhet.
2. Ointresse.
3. Viktnedgång eller viktuppgång. 
4. Sömnstörning. 
5. Rastlöshet eller att allt går väldigt långsamt.
6. Känslor av värdelöshet.
8. Mindre koncentrationsförmåga.
9. Tankar på döden.

Källa: DSM-5

– Vårt psykiska lidande handlar ofta om inre konflikter. Känslor man inte tillåter sig känna kan leda till ångest och försvarssymtom som depression. Psykodynamisk terapi, pdt, handlar om att förstå sina egna känslor och beteenden och lära sig att reglera dem, säger Björn Philips.

Hans doktorander, psykologerna Jakob Mechler och Karin Lindqvist, har tagit fram ett behandlingsprogram där de har ”översatt” vanlig psykodynamisk korttidsterapi till internet, och anpassat den för unga – med tonårsexempel.

Åttaveckorsprogrammet består av självhjälpsmaterial med filmer och faktatexter om depression, samt övningar som hjälper den deprimerade att själv reflektera över sina känslor. Detta kompletteras varje vecka med 30 minuters chatt i realtid med en behandlare, samt meddelanden med feedback på övningar. 

I en pilotstudie med 70 deprimerade ungdomar mådde 56 procent påtagligt bättre efteråt. Detta jämfört med 21 procent i kontrollgruppen som ”bara” fick en stödkontakt under samma period. Bedömningen gjordes genom självskattning före, under och efter behandling. Frågeformuläret utgår från kriterierna på depression enligt DSM-5 (se rutan intill).

Nu har forskarna gått vidare med ett större försök med 272 ungdomar från hela landet. Här jämförs den nya internetbaserade psykodynamiska terapin med en etablerad internetbaserad kognitiv beteendeterapi, ikbt, för ungdomar.

– I kbt är tanken att den deprimerade har fastnat och behöver hjälp att komma ut och bli mer aktiv. Det handlar om att få syn på negativa automatiska tankar, och förstärka de positiva tankarna och beteendena, säger Björn Philips.

Psykodynamisk terapi fokuserar mer på de bakomliggande orsakerna, inre konflikter som man ofta är omedveten om och som det gäller att upptäcka.

Kbt och pdt bygger på två helt olika teorier, men brukar ändå ge liknande resultat, menar han.

– Vi sammanställer våra resultat nu, men båda behandlingarna verkar ge en tydlig förbättring hos mer än hälften av deltagarna. Det är bra; vi kan inte förvänta oss så mycket mer av åtta veckors behandling via internet.

Men han understryker att det fortfarande är nära hälften som inte blir hjälpta.

– En så kort internetbaserad behandling hjälper inte alla, och inte fullt ut, men vi vill ge deprimerade ungdomar ytterligare ett behandlingsalternativ. Internet är mer tillgängligt. Oberoende av var man bor eller av långa köer till vården.

– En del ungdomar vill gärna träffa en psykolog i verkligheten, men andra tycker det känns lite obehagligt. I mindre orter kan det vara ett socialt stigma när andra ser att man går till Bup, säger Björn Philips.

Terapi IRL eller online

● I kognitiv beteendeterapi, kbt, övar du dig aktivt på att förändra tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i ditt liv. Skillnaden mellan live-kbt och ikbt är inte så stor. All kbt är ett slags vägledd självhjälp för att lära sig olika färdigheter som kan bekämpa problemen.

● I psykodynamisk terapi, pdt, undersöker du din historia, för att förstå vad som hindrar dig livet. Här är skillnaden mellan live-pdt och ipdt större. Långtids-pdt är ostrukturerade samtal under en längre tid, där patien-ten förstår allt mer av sina egna mentala processer. I korttids-pdt arbetar man snabbare och mer fokuserat för att patienten ska förstå sig själv och komma i kontakt med avvärjda känslor. 

● Ipdt liknar korttids-pdt. Men i stället för intensiva terapisamtal där terapeuten är uppmärksam på patientens kroppsspråk med mera, så bygger ipdt på texter, fall och övningar med förklaringar, där patienten uppmuntras att själv reflektera.

● Ipdt:s chattar liknar live-pdt lite mer, med ostrukturerade ”samtal” utifrån vad patienten vill prata om. Det skiljer sig från chattarna i ikbt som är mycket mer strukturerade och går igenom patientens övningar.