Så skapas trygghet i förskolan

Text:

Bild: Istockphoto

Boken Anknytning i förskolan handlar om hur trygga relationer är en förutsättning för lek och lärande, särskilt för små barn. Boken riktar sig till pedagoger men kan även läsas av föräldrar till förskolebarn eftersom den ger en grund i anknytningsteori och beskriver hur kunskapen kan användas i förskolans vardag exempelvis vid inskolning och hämtning.

– Grunden för de yngsta barnens utveckling och lärande i förskolan är att de har trygga relationer med pedagogerna. För att utveckla en trygg relation behöver barnet ha någon att ty sig till, till exempel när barnet känner sig rädd, orolig eller har slagit sig. Redan vid

introduktionen är det viktigt att barnet lär känna minst en pedagog lite närmre. När barnet börjar i förskola vid ett- ett och ett halvt års ålder har det utvecklat anknytningsrelationer till en eller flera personer. Barnet kommer att möta pedagogerna utifrån sina tidigare erfarenheter och där kan kunskap från anknytningsteorin hjälpa till att förstå och bemöta barnet, säger Birthe Hagström.

För föräldrar till barn som ska börja förskolan är det viktigt att tänka på att förskolan är en helt ny miljö med många nya vuxna och barn, och att det är viktigt att avsätta tid till introduktionen. Barnet saknar förmåga att föreställa sig hur det ska bli, hur man än försöket berätta om vad som ska hända. När introduktionen är över och vardagen tar vid är det inte ovanligt att barnet protesterar när föräldern ska gå. Det är bra att veta att så länge föräldern är kvar är det svårt för pedagogen att trösta barnet. Föräldern är den viktigaste och även om det är svårt, kan det vara bra att inte dra ut för länge på avskedet, utan att i samarbete med pedagogen i stället skapa en rutin för lämning, till exempel ett speciellt fönster att vinka i. Det är också bra att veta att även om det fungerar bra för barnet i förskolan, är det ansträngande under första tiden. Om det är möjligt, vilket det inte är för alla, är det bra att inte ha för långa dagar.

Boken Anknytning i förskolan är skriven av Malin BrobergBirthe Hagström och Anders Broberg och kommer i en nyutgåva 2023 (Natur & Kultur)