Kräv empatiskt ledarskap

Text: Ulf Lidman


Det går inte att hjälpa en människa som inte vill ha hjälp. Det går inte att leda en människa som inte vill bli ledd. Det går inte att behandla en människa som inte vill ha behandling. Detta håller alla med om som arbetar med människor på olika sätt, antingen i behandling eller som chef. Därför har Motiverande samtal, MI – ett evidensbaserat sätt att relatera till människor som har en motvilja till förändring – fått en enorm genomslagskraft. Detta eftersom fokus i MI ligger på att locka fram motivationen inom en människa innan vi ens försöker att hjälpa, leda och behandla.
Det satsas miljonbelopp av skattemedel inom vård, omsorg och behandling i Sverige på att utbilda personal i Motiverande samtal. Hundratals eldsjälar har gått utbildning i MI och brinner av iver att få praktisera detta relationssätt. Tyvärr är det dock väldigt vanligt att verksamhetschefer och ledare själva inte är kompetenta på området. Vad händer då när personalen blivit utbildad och vill implementera sina kunskaper, om chefen har en ledarskapsstil som går stick i stäv med att guida och locka fram det goda i människor? Kontrollbehov, härskartekniker, att peka med hela handen och att styra och ställa. Dessa befallande karaktärsdrag är vanliga hos chefer och ger absolut inte näring till förändring och motivation, snarare tvärtom. Det bygger upp starka försvar och förstärker motstånd.
Om vi ska börja i rätt ände och värna om bestående förändringar och förbättringar är det ett måste att chefer och ledare lär sig att praktisera det som personalen har fått lära sig på sina utbildningar. Motiverande samtal kräver att hela organisationen genomsyras av samma inställning till att locka fram motivation och förändringsbenägenhet. Det räcker inte att skicka personalen på en utbildning och tro att det ska ge resultat. MI är inte en metod! Det är ett sätt att vara. Ingen personal kan förväntas ha detta förhållningssätt i relation till de människor de möter i sina arbeten om de har en ledare som bemöter dem med ett kontrollerande ledarskap.
Om vi vill förvalta den kompetens som vi investerat mycket tid och pengar i, blir ett naturligt steg att utbilda chefer och ledare inom MI. En ledarskapsstil som uppmuntrar, bekräftar och lockar fram motivation och framåtanda i personalen är en mycket god investering för att skapa en konstruktiv arbetsmiljö och samtidigt motverka stress och psykisk ohälsa i personalgruppen. MIs principer bygger på ett empatiskt ledarskap som bekräftar och lockar fram den motivation som finns inom alla människor. Det handlar inte om att lägga ord i munnen på någon annan, utan om att få människor att sätta egna ord på sina egna beslut: Man utgår ifrån att en människa motiveras och förändras mer baserat på sina egna ord än på andras. En ledare som får sina medarbetare att känna sig bekräftade och accepterade genom att bygga sunda relationer är alltid mer effektiv i sitt ledarskap.
Vill vi uppmuntra motivation, förändring och produktivitet i våra organisationer måste ledarskapet föregå med det goda exemplet. Partnerskap, bekräftelse, relation och tilltro till personers egen förmåga måste kommuniceras såväl med ord som i icke-verbal kommunikation – som en förebild. Låt oss ge denna kompetens till våra chefer och ledare.
Ulf Lidman är samtalsterapeut, föreläsare och handledare utbildad i tvärkulturell krishantering och teologi med fokus på familje- och relationsterapi. Han arbetar med att integrera tvärkulturell krishantering med Motiverande samtal och krisstöd, inte minst i verksamheter för särskilt utsatta grupper, till exempel HVB-hem, flyktingmottagningar och individ- och familjeomsorg.

Text: Ulf Lidman