Så vill politikerna minska den psykiska ohälsan

Text:

Modern Psykologi bad de åtta riksdagspartierna att lista sina tre viktigaste åtgärder för att minska den psykiska ohälsan i Sverige. Så här svarade deras vårdpolitiska talespersoner.

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna.

1. Vi upptäcker ohälsa i ett alltför sent skede. Vi vill bland annat se screening av psykisk ohälsa i skolan. Vi har tack vare våra satsningar 700 fler anställda i elevhälsan än 2014. Den utvecklingen måste vi fortsätta.
2. Vårdcentralerna behöver bli än bättre på att möta psykisk ohälsa. Samtidigt bör ungdomsmottagningarna spela en avgörande roll. Vi har fördubblat de statliga satsningarna på psykisk hälsa. Det är en utveckling som måste fortsätta.
3. Trygga människor mår bättre. Vi behöver stoppa otryggheten och minska stressen genom aktivt arbetsmiljöarbete i skolor och på arbetsplatser.

Moderaterna.

Moderaterna.

1. Vi vill minska de tredubblade köerna till BUP: Vi vill återinföra förstärkt vårdgaranti för barn och unga, och satsar 500 miljoner kronor/år för att korta köerna till BUP och den nära vården.

2. Vi vill återupprätta det medicinska ledningsansvaret inom psykiatrin, förbättra samarbetet mellan psykiatrin och den övriga vården, samt stärka tillsynen av vårdens kvalitet.

3. Vi vill vi se en särskild rehabiliteringskedja för lättare psykiska diagnoser som har samband med stressrelaterade sjukdomar, och satsa på inspektioner av arbetsmiljön på arbetsplatser med höga sjuktal.

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna.

1. Vi vill korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa. Vi anser att väntetiden till BUP ska vara maximalt 14 dagar.

Skolan har en viktig roll genom att fånga upp barn och unga som mår dåligt på ett tidigt stadium. Vi vill förbättra tillgången till skolsköterska och skolkuratorer.

Vi anser att det är viktigt att skapa förutsättningar för att kommuner och landsting ska kunna erbjuda första linjen-insatser så att människor som behöver hjälp, stöd och vård ska kunna få det i ett tidigt skede.


Annons:
Prenumerera


Centerpartiet.

Centerpartiet.

1. Snabbare hjälp vid psykisk ohälsa: Köerna måste kortas så att fler som mår dåligt snabbt kan få den hjälp de behöver.

2. Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin: Vi vill ge pengar till de landsting som kan erbjuda hjälp i tid och göra det enklare för elever att få hjälp i skolan genom elevhälsan.

3. Utbildning i samtalsstöd: De med enklare psykiska besvär kan få hjälp av samtalsstöd i stället för att invänta tid hos en specialist. Vi vill införa en kortare utbildning till samtals-konsulent för exempelvis folk inom vården.

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet.

1. Tillgången till behandling varierar mellan landsting. Om fler fick tillgång till vård skulle allvarligare psykisk ohälsa kunna förebyggas. Vi vill öka tillgången till psykologisk behandling på vårdcentralen.

2. Psykisk ohälsa ökar mest bland dem med högst förgymnasial utbildning och unga, vilket gör det ännu viktigare med tidiga, avgiftsfria insatser. Det måste blir lättare för unga att få hjälp i tid.

3. Det finns gott om forskning som visar vilken vård som fungerar inom psykiatrin. Nationella riktlinjer ska vara ett stöd för att prioritera rätt åtgärder och skapa en jämlik vård oavsett var man bor.

Liberalerna.

Liberalerna.

1. Viktigaste skyddsfaktorn för unga är skolan. Därför strävar vi efter en kunskapsskola med arbetsro, som kan möta varje elev utifrån dennes förutsättningar, som tidigt ser elevers behov och sätter in åtgärder. Därför behövs fler särskilda undervisningsgrupper.

2. Tidiga insatser i ”första linjen”, genom fler psykologer på vårdcentraler och barn/ungdomsmottagningar, och en utvecklad elevhälsa.

3. Bryt den ofrivilliga ensamheten. Trygghetsboenden, kollektivhus och sam-verkan med ideella och föreningsliv för att bryta äldres isolering är exempel på åtgärder.

Miljöpartiet.

Miljöpartiet.

1. Vi vill steg för steg förverkliga en köfri barn- och ungdomspsykiatri. Första steget är att nå en maxtid för besök till BUP på 20 dagar och max 30 dagar för återbesök.

2. Primärvården behöver bli bättre på att behandla lindrig och måttlig psykisk ohälsa, så att insatser kan komma på plats snabbare och psykiatrin avlastas.

3. Vi behöver förbättra arbetet med att förebygga psykisk ohälsa. Hos unga handlar det om tidiga insatser från mödra- och barnavårdscentraler, socialtjänst och skola, hos vuxna exempelvis om att skapa en hälsosam balans mellan arbete och fritid.

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna.

1. Vi måste ta reda på orsakerna till den ökande psykiska ohälsan bland unga. Men vi vet att barns trygghet grundläggs i familjen. Föräldrar måste få snabb hjälp när de behöver det.

2. För att lättare få hjälp ska landstingen/regionerna få ett samlat uppdrag för barn- och ungdomshälsovården inklusive elevhälsan. En elevhälsogaranti ska ge elever tillgång till elevhälsan varje dag.

3. Korta köerna till BUP genom stärkt vårdgaranti och prestationsbaserad ersättning.

Valenkäten publicerades först i Modern Psykologi 6/2018: Pappersutgåva | För skärm (Google play) | För skärm (Itunes) | Prenumerera