”Vad kan få svensk psykiatri att ta åt sig av berättigad kritik?”

Text:

Foto: Istockphoto

DEBATT. På 90-talet kom psykiatrireformen i Sverige. Cornelia Wulff Hamrin, doktor i psykologi, ställer sig frågan om det blivit bättre ur patientperspektiv.

Det var ju en framgång att man vid den tiden kom på att människor med psykisk ohälsa också bara har ett liv. Enligt nutida forskning tillhör fortfarande svensk psykiatri en av de sämre, där bristerna framförallt rör patientfokus, medbestämmande, rättsosäkerhet, lågt utbildad personal och fördomar. Dessutom att många kommuner fortfarande inte fullföljer sina skyldigheter. Detta kan verifieras bland Socialstyrelsens rapporter och debattartiklar. Det finns dock ytterligare en avgörande förbättring kring ny lagstiftning som gäller från 1 juli 2017, gällande det orimliga att i flera fall lyssna på de anhöriga utan i stället  endast lyssna på anhöriga när det är ur patientens synvinkel är lämpligt.

Då människor drabbas av psykisk ohälsa kan de ofta innebära en omformulering av livsmål, värderingar och nyorientering i livet. En enkätstudie finansierad av Mälardalens högskola och genomförd av mig bekräftar delvis detta. Den baseras på självrapporterad data från cirka 300 besökare inom öppenvårdspsykiatrin i Mellansverige. De tillfrågade besökarna inom öppenpsykiatrin lyfter fram aspekter som inte är helt populära bland alla. Studien lyfte fram att besökarna ville träffa mer kvalificerade personalkategorier såsom läkare och psykologer, framför till exempel sjuksköterskor. Läkare och psykologer kan ofta på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt hjälpa besökarna. Det finns också visst fog för att bärande relationer till dessa yrkesgrupper ska vara kontinuerliga. Detta i enlighet med teorier kring anknytning, då dåliga relationer är en miljöfaktor som i vissa fall redan från barnsben orsakat problem för människor med psykisk ohälsa, vilket bekräftats i tidigare forskning. Det lyfter också fram vikten av att lyssna på patienten. Därför är även lagen välkommen. Min studies resultat är sammanställda men ännu opublicerade.

Det är hälsofrämjande att arbeta och långa sjukskrivningar gör det svårt att komma ut på arbetsmarknaden igen. Arbetet innebär också en ökad möjlighet för inkludering i samhället. Det möjliggör även att skapa viktiga sociala nätverk. Dessa är viktiga ur olika aspekter. Vikten av att arbeta bekräftades, i min studie, som en av de avgörande faktorerna för att komma tillbaka från psykisk ohälsa. Många människor med psykisk ohälsa har dålig ekonomi, vilket påverkar deras livssituation och kan medföra en stressfaktor som försämrar möjligheterna till tillfrisknande. Gruppen har ofta svårare än andra missgynnade grupper på arbetsmarknaden.

En avgörande faktor för mental välmående som man kände till redan på 90-talet var självkänsla och tron på sin egen förmåga. Det är högaktuellt även i dag, men enligt resultatet av min forskning är det också viktigt att ta strid, att kämpa. Rätten till sitt eget liv, autonomi och att inte bli betraktad som en diagnos hade stor betydelse för framgång.

Fördomarna som ofta möter människor med psykisk ohälsa inom vården försvårar möjligheterna att våga sig ut på arbetsmarknaden. Det som var viktigt på arbetsplatserna var goda arbetsmiljöer, att folk beter sig som förväntas i yrkesrollen. Det är ur alla anställdas perspektiv bättre att med kraftfulla åtgärder verka för goda arbetsmiljöer, än att anpassa de som har anknytning till psykiatrin, till en dysfunktionell arbetsmiljö. Socialt stöd är en viktig faktor för en god arbetsmiljö, och exempel på socialt stöd kan vara tillgång på information, en annan att det inte förekommer intriger.

Svenska psykiatri lyssnar mer på patienterna nu än på 90-talet. Den rapporterade studien är en av de få som uteslutande tar hänsyn till patienternas självständigt  rapporterade uppfattningar.

Anna Cornelia Wulff Hamrin är fil dr psykologi och fd lektor vid Mälardalens högskola.